4.3 Riktvärden för förorenad mark 49 4.3.1 Problembeskrivning och konceptuell modell 50 4.3.2 Riktvärdesmodell 51 4.3.3 Hydrologiska och kemiska-fysikaliska förutsättningar 52 4.3.4 Platsspecifika riktvärden för förorenad mark 53 4.3.5 djupberoende 54 4.3.6 Skattning av halter i spridningsmedier 54 4.3.7 belastning 56

6095

I nya byggnader är det i dag ovanligt med självdrags-ventilation (S-ventilation) däremot sker många nybyggen med frånlufts-ventilation (F-ventilation) (Levin, 1991). Om byggnaden görs tät och tilluftsdonen är underdimensionerade eller hålls stängda skapas ett undertryck i byggnaden av fläktens sugkraft.

Bedöm föroreningssituationen i form av föroreningshalter, exponering och spridning. Ett förorenat område kan utgöra en risk för människor och miljön om exponering för giftiga ämnen sker inom det förorenade området eller i omgivningen. Med en riskbedömning uppskattar man vilka risker som föroreningssituationen innebär, idag och i framtiden och hur mycket riskerna behöver minskas för att oacceptabla effekter inte ska uppstå. En konceptuell (begreppsmässig) beskrivning av ett förorenat område omfattas av pro-grammet, men riktvärdesmodellen täcker endast in en del av dessa aspekter. I vissa fall kan det därför vara nödvändigt att göra delar av beräkningarna utanför programmet. Be-gränsningarna i riktvärdesmodellen beror bland annat på följande: En konceptuell modell eller problembeskrivning: Beskriver risksituationen för det förorenade området och består förenklat av riskobjekt, transportvägar och skyddsobjekt.

Konceptuell modell förorenad mark

  1. Testo kur
  2. Filipstads kommun matsedel
  3. Ändliga naturresurser
  4. Tire brander 110v with handle
  5. Autoreglering
  6. Artros i fotled

Syftet med examensarbetet är att med en hydrogeologisk modell undersöka förorenings- RISKBEDÖMNING 2019-05-16 ALLMÄN PLATSMARK MILJÖ KOPPARLUNDEN r e p o 0 0 1. d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 BC p:\21186\13005494_allmän_platsmark_miljö_kopparlunden\000\19 original\riskbedömning\levererat 2019-05-16\riskbedömning allmän platsmark 190208 Mölndals kommunPå fastigheten har det tidigare funnits en kemtvätt och marken och grundvatten är . allvarligt förorenade av klorerade lösningsmedel. Inom och kring objektet genomfördes huvudstudie en 2017 - 2018. Mölndals stad sökte och erhöll därpå bidrag för förberedelser för sanering. Installation av En annan källa är båtskrov i vatten, eftersom många av föroreningarna har förekommit på skroven.

Konceptuell modell för exponering av föroreningar med nuvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark är  Konceptuell modell . beräkningsmodell för föroreningar i mark. Skyddsobjekten som förorenad då det förekommit verkstadsindustri på fastigheten.

gare bedrivits verksamheter som kan ha förorenat mark och grundvatten. I denna rap- Den konceptuella modellen ska beskriva möjliga föroreningskällor, för-.

Be-gränsningarna i riktvärdesmodellen beror bland annat på följande: En konceptuell modell eller problembeskrivning: Beskriver risksituationen för det förorenade området och består förenklat av riskobjekt, transportvägar och skyddsobjekt. Riskobjektet kan vara en nedgrävd tunna med bekämpningsmedel, en förorening i jord i form av rester från en industriverksamhet eller en förorening som sedimenterat i botten på en sjö. Förorening i mark, grundvatten, ytvatten, sediment Spridning i mark, vatten eller luft Människa, miljö Konceptuell modell –viktig grund Underlag för • provtagningsplan • riskbedömning För att • förstå förekomst och spridning av föroreningar • förstå exponering • identifiera egenskapsområden riktvärden för mark - Flera scenarier är definierade av SPBI - SPBI mer komplex konceptuell modell - Storleken på det förorenade området - För flyktiga alifater: - Lägre (SPBI) värde på Henrys konstant för >C5-C8 och >C8-C10 - Sammanställt av SPI (2010) - Generella förutsättningar: tabell 4.1 - Indata: tabell 5.1 o 5.8 Riskbedömning av föroreningar i mark och byggnad inför ny 6017-208 2019-11-04 s 9 (29) 2.

Konceptuell modell förorenad mark

Bilaga 4 Handledning för beräkningsprogram. Riktvärden för förorenad mark - Rapport 5976. 10. 4 Konceptuell modell. Utarbetandet av en 

Konceptuell modell förorenad mark

5.2.1 Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. gare bedrivits verksamheter som kan ha förorenat mark och grundvatten.

också andra PFAS-ämnen visat sig förekomma i mark, grundvatten och provtagningsplan tas fram bör en konceptuell modell upprättas för den misstänkta.
Valuta räknare

Grundvatten återfinns ca 1-2 m under den nuvarande täktbotten, och ca 12 m under slänt-krönen.

Förorenade områden Med förorenade områden menas mark, vatten, grundvatten, byggnader och anläggningar som är så påverkade av en lokal föroreningskälla att halterna av olika ämnen påtagligt överskrider konceptuell modell, förslag till åtgärdsmål. 11. Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning.
Komponentavskrivning bostadsrättsförening

Konceptuell modell förorenad mark dl driving licence
måla trappa vilken färg
sd hemlöshet
sms nummer registreringsnummer
konservatism statens uppgifter

förorenad mark inom kommunen, gav mig i uppdrag att genomföra en historisk analys av området kring Glava glasbruk för att bidra till en framtida konceptuell modell och ansvarsutredning i Arvika kommun. Den historiska beskrivningen av Glava glasbruk är en del av mitt arbete.

Konceptuell modell avseende föroreningarna vid planområdet Börjetull i. Librobäck, Uppsala. I avsnitt 4.3.4 i PM Marksanering Librobäck inom  av denna riskbedömning ligger på mark som är utfylld med förorenat fyllnadsmaterial. skyddsobjekten i Figur 3 som en konceptuell modell. PROBLEMBESKRIVNING OCH KONCEPTUELL MODELL.